Heeft u vragen? Wellicht worden uw vragen beantwoord in onze algemene voorwaarden. Wanneer uw vraag niet beantwoord is, kunt u hier contact met ons opnemen.

1. Algemeen
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Anh Beauty Salon en haar cliënt waarop deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Inspanningen Anh Beauty Salon
Anh Beauty Salon zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Anh Beauty Salon zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

3. Afspraken
Een gemaakte afspraak in de salon, via email, telefoon of Whats App is bindend, er wordt dan tijd voor de cliënt gereserveerd.

De cliënt moet bij verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Anh Beauty Salon melden via telefoon of Whats app. Niet via SMS of e-Mail. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Anh Beauty Salon 50% van het bedrag voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt, mag Anh Beauty Salon de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen.

Indien de client meer dan 15 minuten te laat is kan Anh Beauty Salon de afspraak annuleren en wordt 50% van het bedrag voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekend.

Anh Beauty Salon moet bij verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.

Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt, bijvoorbeeld ziekte, sterfgeval, inbegrepen werkstakingen in de salon.

4. Betaling
Anh Beauty Salon vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten voor de consument zichtbaar op de website www.anhbeautysalon.nl.
De gemelde prijzen zijn inclusief btw. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.
De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant te voldoen.

5a. Persoonsgegevens & Privacy
De cliënt voorziet Anh Beauty Salon vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan Anh Beauty Salon aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Anh Beauty Salon neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in hun systeem. Anh Beauty Salon behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Anh Beauty Salon zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

5b. Persoonsgegevens die wij verwerken
Anh Beauty Salon verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

5c. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Persoonsgegevens m.b.t. gezondheid.

5d. Met welk doel verwerken wij persoonsgegevens

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Het aanmaken van facturen voor de boekhouding

6. Garantie
De garantie op wimperextensions vervalt na 2 dagen, mocht u hier klachten over hebben dan dient u deze binnen 3 dagen na de behandeling te melden. Deze garantie vervalt indien:

 • De cliënt heeft de wimperextensions laten onderhouden door een andere wimperstyliste.
 • De cliënt heeft andere producten dan de door de salon geadviseerd gebruikt voor het onderhoud van de wimperextensions.
 • De cliënt heeft de adviezen voor thuisverzorging van de wimperextensions niet opgevolgd.
 • De cliënt heeft niet het advies om medische hulp te zoeken opgevolgd binnen 3 dagen.
 • De cliënt heeft de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing gebruikt.
 • De cliënt heeft door andere oorzaken van slechte retentie wimperextensions uitvallen.
 • Indien de cliënt een allergische reactie ervaart zullen de wimperextensions zo snel als mogelijk kosteloos worden verwijderd. Een allergische reactie zal nimmer leiden tot restitutie. Wanneer de cliënt niet tevreden is over de gekochte producten van Anh Beauty Salon, geldt geen geld terug garantie maar kunnen deze geruild worden voor andere producten van de wimpersalon doch binnen 5 dagen. Indien producten niet geopend zijn, anders kunnen deze niet geruild worden.

7. Aansprakelijkheid
Anh Beauty Salon is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Anh Beauty Salon is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Anh Beauty Salon is niet aansprakelijk voor beschadiging/diefstal van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de praktijk.

8. Beschadiging & Diefstal
De salon heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. De salon meldt diefstal altijd bij de politie.

9. Klachten
Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen 3 werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan Anh Beauty Salon. Anh Beauty Salon moet de klager binnen 3 werkdagen antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal de salon de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen.

10. Recht
Op elke overeenkomst tussen de salon en de cliënt is het Nederlands recht van toepassing. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

Anh Beauty Salon betracht uiterste zorgvuldigheid bij het vervaardigen, samenstellen en verspreiden van informatie, maar kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid hiervan. Anh Beauty Salon aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website. Anonieme reacties die alleen bedoeld zijn om auteur of betrokken personen of bedrijven in negatief daglicht te stellen, worden zonder discussie verwijderd.

11. Behoorlijk gedrag
De cliënt behoort zich in de praktijk behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Anh Beauty Salon het recht de cliënt de toegang tot de praktijk te weigeren zonder opgaaf van redenen.